Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn jest sześć rezerwatów przyrody każdy z rezerwatów posiada aktualny plan ochrony.

 

Rezerwat przyrody „Dąbrowa Smoszew” ustanowiony Zarządzeniem nr 145 ML i PD z 8 lipca 1963r. (M.P. Nr 65, poz. 326) utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 21/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2011 roku. Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz grądu środkowoeuropejskiego i łęgu jesionowo-wiązowego z gatunkami rzadkich roślin. Dla rezerwatu sporządzono plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 października 2016r. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Smoszew, oddziały 40k, 41g, h, 56c, f – 13,46 ha, wraz z liniami 41~g, 56~c – 0,27 ha oraz z drogą 41~f – 0,12 ha, na łącznej powierzchni - 13,85ha.

Rezerwat przyrody „Miejski Bór” został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 lutego 1987 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 7, poz. 55), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401).Ostatni, aktualny akt prawny to Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015r. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk chronionych gatunków roślin oraz roślinności leśnej wraz z zachodzącymi na tym terenie procesami ekologicznymi. W rezerwacie znajdują się liczne stanowiska gatunków chronionych: wawrzynka wilczełyko i wiciokrzewu pomorskiego. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Chachalnia, w oddziałach 1k, l, 7b, c, 8a, b, 9a, b, c, d, f, 10b, c, d, f – wraz z liniami 7~a, 8~a, 8~b, 9~a,9 ~b, 10~b, wraz z drogami 1~a, 7~b, 8~h, 9~d, 10~d - na łącznej powierzchni 24,36.

Rezerwat przyrody „Baszków” został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 254 z dnia 27 lipca 1959 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 72 pod pozycją 385, utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 17/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011r. 0 celem ochrony jest zachowanie stanowisk długosza królewskiego. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Rochy, oddziały: 144d, f, 145c – 3,59 ha, wraz z linią 145~d – 0,12 ha, oraz z drogą 144~l – 0,05 ha, na łącznej powierzchni 3,76 ha. Rezerwat posiada aktualny plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r.

Rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec”- został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Nr 49 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 5/96, pod pozycją 49, utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 28/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2011r. Celem ochrony jest zachowanie oraz polepszenie funkcjonowania torfowiska przejściowego i wysokiego. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Rochy, w oddziałach 141h, i, j, k, l, 142a, b, c, d, f, g – 21,18 ha, wraz z linią 142~b, - 0,10 ha, z drogami 141~a,141~b, 142~a – 0,25 ha, oraz z rowami 141~c, 142~c,142~d - 0,45 ha, na łącznej powierzchni 21,98 ha.

Rezerwat przyrody „Buczyna Helenopol”- został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/1996, poz. 23), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 34/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 września 2011r. Celem ochrony jest ochrona zbiorowiska lasu bukowego pochodzenia naturalnego na granicy jego zasięgu w Europie i grądu wraz z typową dla tych lasów florą i fauną. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Chachania, oddziały: 50f, g, h, 66a, b, c, 67a, b 68a, b, c, d, f – 40,95ha, wraz z liniami 50~f, 66~a, 67~b, 67~c, 68~c ~d, - 0,76 ha, z drogami 67~a, 68~a,~b – 0,17ha, oraz z rowem 50~g – 0,11 ha, na łącznej powierzchni 41,99 ha. Rezerwat posiada aktualny plan ochrony rezerwatu ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 10/05 z dnia 19 września 2005 r.

Rezerwat przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 72 pod pozycją 385. W 2001 roku, w związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych i koniecznością ponownego ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku, Wojewoda Wielkopolski wydał Obwieszczenie z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku, w którym utrzymał w mocy rezerwat Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Aktualnie obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu a dnia 18 czerwca 2015r. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów lasów liściastych, w tym szczególnie acydofilnych dąbrów charakterystycznych dla Płyty Krotoszyńskiej. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Borowina; oddział 76b, c, d, f, g, h, i, - 15,67 ha wraz z bagnem 76j – 0,31 ha, z liniami 76~d, 76~f – 0,20 ha, oraz z drogą leśną 76~c – 0,02 ha, zajmuje łączną powierzchnię 16,20ha.