PROJEKTY DOTOWANE PRZEZ WFOŚIGW W POZNANIU

ROK 2023

Przedsięwzięcie pn. "O czym szumią dęby" - przygotowanie i emisja cyklu filmów edukacyjnych o walorach przyrodniczych i gospodarce leśnej w drzewostanach dębowych na płycie krotoszyńskiej.

Termin realizacji: 31.07.2023 - 31.10.2023r.

Wartość projektu: 57 868,43zł

Dofinansowanie: 47 047,50zł

Cel przedsięwzięcia: Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych płyty krotoszyńskiej, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli lasów w kształtowaniu klimatu i zachowaniu różnorodności biologicznej, a także działaniach podejmowanych w ramach adaptacji terenów leśnych do zmian klimatu oraz aktywnej ochrony przyrody. Zwrócenie uwagi mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Pleszewa, Jarocina i innych mniejszych miejscowości na ciekawe obiekty przyrodnicze "z sąsiedztwa".

 

Przedsięwzięcie pn. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim”

 

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

 

Wartość projektu: 81 051,76 zł

 

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: Zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Nadleśnictwo Czerniejewo

 • Usuwanie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna

 

Nadleśnictwo Grodzisk

 • Usuwanie nalotu drzew oraz krzewów na obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska

 

Nadleśnictwo Jarocin

 • Pielęgnacja odnowienia oraz konserwacja grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91F0 w rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”;
 • Jednokrotne koszenie łąk, będących siedliskiem przyrodniczym 6440. Zbiór pokosu i jego usunięcie poza teren rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”;
 • Płaty siedliska przyrodniczego 9190: Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6440 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie

 

Nadleśnictwo Karczma Borowa

 • Koszenia ekstensywne w rezerwacie przyrody Czarne Doły, zgodnie z zapisami zadań ochronnych

 

Nadleśnictwo Konstantynowo

 • Wykonanie i montaż szlabanu w rezerwacie przyrody „Krajkowo” w celu przeciwdziałaniu presji turystycznej – niszczenia roślinności, zaśmiecania, palenia ognisk, ruchu pojazdów

 

Nadleśnictwo Krotoszyn

 • Usuwanie gatunków obcych - Usuwanie osobników robinii akacjowej z wyjątkiem drzew martwych lub dziuplastych poprzez wycięcie i/lub za pomocą herbicydów w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Smoszew”,
 • Bieżąca konserwacja szlaku pieszo-rowerowego (koszenie) w rezerwacie przyrody „Baszków”.

 

Nadleśnictwo Łopuchówko

 • Usuwanie suchych, zamierających, złamanych i pochylonych drzew stanowiących zagrożenie dla przemieszczających się ludzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wycięte drzewa pozostaną na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”;
 • Zakup i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych mających stanowić zabezpieczenie przed nielegalnym penetrowaniem rezerwatu przez ludzi w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”.

ROK 2022

 

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju terenowej
infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski”

Termin realizacji: 08.07.2022- 23.09.2022 r.

Wartość projektu: 33 100,64 zł

Dofinansowanie: 20 074,55 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, adaptacji zmian do klimatu za pośrednictwem zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie
racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody
jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach
aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach
edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 100 tys. osób. Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski” wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

Nadleśnictwo Jarocin


W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia Nadleśnictwo Jarocin wykonało i zamontowało na trasie leśnej ścieżki (m. Słupca – „Kolorowy most”) osiem tablic edukacyjnych na drewnianych stelażach. Tablice o wymiarach 50x80cm (orientacja pionowa) zostały wykonane z litego PCV o grubości 5mm oraz zadrukowane w odpornej na warunki pogodowe technologii UV. Płyty PCV zostały zamontowane
następnie obustronnie na ramach drewnianych stelaży posiadających ochronny daszek. Słupy osadzono dodatkowo na stalowych kotwach, które zostały dla bezpieczeństwa wbetonowane w grunt.
Stelaż nr 1
- „Pies w lesie” – zasady bezpiecznego przebywania z psem w lesie
- „Śmieci w lesie” – zbiór informacji o nakazach i zakazach dotyczących wywożenia
odpadów do lasu. Dodatkowa informacja o rozkładzie poszczególnych produktów
pochodzących z naszych gospodarstw domowych, kosztach porządkowania lasów
oraz wykresem przedstawiającym na przestrzeni 10 lat ilość zinwentaryzowanych
w lasach nielegalnych wysypisk śmieci. Apel o nie śmiecenie.
Stelaż nr 2
- „Jak odnaleźć się w lesie?” – przydatne informacje do nawigacji i odnajdywaniu dróg
i ścieżek w lesie.
- „Czyj to liść” – tablica z ilustracjami pospolitych gatunków drzew leśnych jakie
możemy spotkać podczas wędrówek i spacerów wraz z ich krótkim opisem.
– 3 –
Stelaż nr 3
- „Zabawy i gry w lesie” – zestaw zadań dla najmłodszych. Znajdziemy tutaj zadania
z wiedzy praktycznej, te dotyczące obserwacji lasu oraz ćwiczenia fizyczne pod
okapem drzew.
- „Płazie sekrety” – ze względu na przepływającą w zasięgu wzroku rz. Lutynię oraz
łąki ulegające okresowym podtopieniom, prezentujemy tablicę edukacyjną
przedstawiającą pospolite płazy występujące dziko w naszym środowisku/otoczeniu.
Stelaż nr 4
- „Co grzebie w glebie?” – podział gleb na rodzaje zależne od struktury warstwowej,
zasobności w związki organiczne. Charakterystyka przyrodnicza fauny
i flory występującej na danej glebie.
- „Rogi vs Poroże” – rozwiewamy wątpliwości i tłumaczymy czym różnią się rogi od
poroży i u jakiej zwierzyny w lesie je zaobserwujemy.

Nadleśnictwo Krotoszyn


W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Krotoszyn zleciło wykonanie czterech tablic tematycznych Ekologicznej Ścieżki Przyrodniczej. Ścieżka ta przebiega przez teren Leśnictwa Rochy i jest licznie odwiedzana w sezonie letnim (ok. 300 osób tygodniowo) oraz w weekendy przez cały rok. Również w ramach zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa. Tematyka tablic obejmuje zagadnienia przyrodnicze (Morena – charakterystyczna dla tego obszaru rzeźba terenu, Długosz Królewski – przy Rezerwacie Baszków, utworzonym w związku z ochroną tego gatunku) i historyczne (Krzyż Napoleoński – postawiony w miejscu dawnego lazaretu wojskowego z czasów napoleońskich) związane z terenem leśnym przez który przebiega ścieżka. Jedna z tablic znajduje się na początku ścieżki, a jej treść obejmuje ogólne informacje o ścieżce wraz z mapą wszystkich jej przystanków.

Nadleśnictwo Piaski


W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Piaski zrealizowało zakup i posadowienie w terenie 2 ławostołów, 5 ławek z oparciem i 7 koszy zostały zamontowane na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Dębno, w oddz.: 146 – 147,
w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Dębno”. Zamontowana infrastruktura turystyczna wzbogaciła istniejącą ścieżkę. Ławostoły będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, jako miejsce do wypełniania kart pracy przygotowanych przez edukatora. Dla osób odwiedzających ścieżkę, infrastruktura zapewni miejsce do wypoczynku.

 

Przedsięwzięcie pn.” Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość o roli lasów w postępujących zmianach klimatu na terenie Poznania i okolic”.

Termin realizacji: 17.02.2022r.- 25.11.2022r.

Wartość projektu: 101 664,07 zł

Dofinansowanie: 59 238,64 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości
społeczeństwa o roli lasów w adaptacji do zmian klimatu. Kształtowanie postaw
środowiskowych.
W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano
następujące zadania:

Pozycja II. 1 opracowanie kalendarza edukacyjnego (1kpl.)


W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12
grafik ptaków drapieżnych, korekta językowa przygotowanych przez leśnika ornitologa
opisów oraz skład i opracowanie graficzne. Grafiki wykonała w ramach umowy o dzieło Anita
Rusiecka.

Pozycja II. 2 wydruk kalendarza edukacyjnego (1000szt. )


Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski.
W tym roku kalendarz pn. „Skrzydlaci łowcy Wielkopolski” obejmuje ptaki drapieżne
pospolicie występujące w naszym otoczeniu.
Opisy zostały przygotowane przez leśnika ornitologa w taki sposób, aby przybliżyć odbiorcy
sylwetkę tych pięknych ptaków, ale i konieczność ich czynnej ochrony.
W tym roku kalendarz po raz pierwszy posiada oprawę z listwy drewnianej. W kalendarium
zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają
przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

Pozycja II. 3 Opracowanie i wydruk mapy edukacyjno-turystycznej


Nadleśnictwa Grodzisk (1500 szt.)
Mapy są wręczane uczestnikom zajęć edukacyjnych wszystkich grup wiekowych,
w tym przedszkolne, szkolne, harcerskie itp., jak i wykorzystywane indywidualnie
np. w ramach integracji pracowniczej firm wykonujących na terenie nadleśnictwa
zadania proekologiczne jak zbieranie śmieci, sadzenie lasu czy zbiór żołędzi. Mapy
są także dodatkiem do nagród wręczanych uczestnikom zawodów sportowych
odbywających się na terenie lasów Nadleśnictwa Grodzisk. Część map przekazano
do urzędów gmin i powiatów na terenie nadleśnictwa oraz współpracujących, z nim
stowarzyszeń jak: kluby biegacza, koła gospodyń wiejskich, OSP itp.
Mapa jest bardzo dobrym nośnikiem informacji nie tylko kartograficznej,
ale również krajoznawczej, przyrodniczej, historycznej i ekologicznej poprzez
zamieszczone w części opisowej teksty na temat: samego nadleśnictwa i jego
działań w sferach; gospodarki, ochrony środowiska, edukacji itp., gmin znajdujących
się na terenie nadleśnictwa, atrakcji turystycznych, zabytków, tras biegowych, nordicwalking
i rowerowych. Ważne miejsce zajmują informacje teleadresowe
oraz infografiki na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się w lesie.

Pozycja II. 4 Zakup pomocy dydaktycznych (łącznie 259 szt.)


W ramach wniosku na potrzeby zajęć edukacyjnych z grupami dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zakupiono skrzyneczkę z makietami nasion różnych
gatunków drzew liściastych i iglastych (1 szt. ). Makiety nasion zostały wykonane z trwałego
materiału i w rozmiarze umożliwiającym ich obserwację nawet ze znacznej odległości.
Zakupiona makieta pomoże w realizacji tematu związanego z rozpoznawaniem drzew
leśnych. Leśnicy zarządzają lasami w duchu zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to, że produkując drewno, działają z poszanowaniem praw natury a także zaspokajają potrzeby społeczne. Temat zrównoważonego rozwoju jest poruszany również podczas zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie Poznania i okolic. Aby ułatwić tłumaczenie zależności wyborów konsumenckich i ich wpływu na środowisko, zakupiono drewnianą makietę świata pn. „Kontynenty” (1 szt.). Jest to gra edukacyjna o lasach na świecie i zrównoważonym rozwoju. Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Wokół Polanych Trzech Dębów”, Punkt turystycznoedukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny” przy siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wszelkiego rodzaju placówki oświaty, stowarzyszenia, a także indywidualni turyści chętnie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych.
Interaktywne tablice (4 szt.) przenośne wraz ze sztalugami o tematyce: „Poznajemy zwierzęta”, „Jakie to drzewo?”, „Jaki to ptak?”, „Gady i płazy” zostały umieszczone w Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurowcu nadleśnictwa. Jest to najczęściej i najliczniej odwiedzany obiekt edukacyjny w nadleśnictwie. Chętnie goszczą tu grupy zarówno
najmłodsze, jak i te starsze. Zestawy pluszowych zwierząt, a szczególnie ptaków firmy Wild Republic dadzą wiele radości i zabawy zarówno dla młodszych i starszych. Są to ptaki o wys. 13-16 cm, z nagranymi głosami, potwierdzonymi certyfikatem Cornell Lab of Ornithology (USA) i CEntre Bioacoustique, Alpin. Pluszaki są także zaakceptowane przez RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). Znakomite dla młodych obserwatorów ptaków i nie tylko. Pomoce dydaktyczne rekomendowane są przez dra Andrzeja Kruszewicza, dyrektora
warszawskiego zoo, który jest autorem i tłumaczem wielu publikacji z zakresu ornitologii.
W ramach wniosku zakupiono 2 zestawy (2 szt.) pluszaków- ptaki i zwierzęta leśne.
Zestaw kształtów liści ze sklejki wraz z kartami w ilości 230 szt. może być wykorzystywany zarówno do nauki rozpoznawania gatunków, jak i rysowania kształtów i kolorowania liści przez najmłodsze dzieci. Dzięki niewielkim kształtom i możliwości przenoszenia zestawów, zakupiony sprzęt i materiały będą mogły być wykorzystywane nie tylko w Centrum Edukacji Ekologicznej przynadleśnictwie, ale również w różnych placówkach oświaty, w których prowadzona jest edukacja leśna, a także podczas festynów i eventów. Materiały uatrakcyjnią nasze centrum i pozwolą edukatorom na szersze i ciekawsze pole wyboru tematyki prowadzonych zajęć. Nadleśnictwo Sieraków zleciło wykonanie puzzli ze sklejki pn. od nasiona do deski”
(10szt.) Puzzle są formatu 130x90 cm z nadrukami przedstawiającymi proces tworzenia
produktów z drewna ,,od nasiona do deski”, mają na celu zapoznanie się z jedną z funkcji
lasu czyli funkcją gospodarczą lasu. Wydruki infografik na sklejce 100x75 cm, mają na celu
ułatwić postrzeganie poszczególnych leśnych problemów oraz pogłębienie wiedzy z zakresu
tematyki leśnej (10szt.)
Twister recyklingowy ma na celu uświadomić osoby biorące udział w grze jak ważne jest
świadome używanie przedmiotów w duchu „Zero Waste” oraz recykling.(1 szt. )

 

 

LATA 2016-2017

 

W 2016 roku Nadleśnictwo Krotoszyn otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa platformy widokowej na trasie ekologicznej ścieżki przyrodniczej przy rezerwacie Mszar Bogdaniec".

W ramach realizacji przedsięwzięcia została wybudowana platforma widokowa, która pozwala na udostępnienie walorów krajobrazowych i przyrodniczo-edukacyjnych torfowiska w rezerwacie " Mszar Bogdaniec" bez wchodzenia na teren rezerwatu, co zabezpiecza przedmiot ochrony przed szkodami.

W 2017 roku Nadleśnictwo Krotoszyn otrzymało dofinansowanie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".

W ramach realizacji w/w przedsięwzięcia ścieżka edukacyjna została wyposażona w dwie gry typu MEMO. Gry tego typu łączą edukację leśna z aktywnym wypoczynkiem, posiadają aspekty odkrywczo-poznawcze.