Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Krotoszyn rozciągają się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. W obecnej strukturze administracyjnej funkcjonujemy od 1.01.1979r. Nadleśnictwo podzielone jest na trzy obręby leśne (Baszków, Gliśnica, Jasne Pole).

Całkowita powierzchnia lasów Nadleśnictwa to 18 686,11ha, na którą składa się 116 kompleksów leśnych. Ponad połowa powierzchni lasów koncentruje się w trzech dużych kompleksach: północnym – obejmującym większość gruntów obrębu Jasne Pole i dwóch w części środkowej Nadleśnictwa obejmujących leśnictwa Borowina i Wisławka w obrębie Gliśnica oraz Smoszew i Chachalnia w obrębie Baszków. Najbardziej rozdrobniony jest obręb Baszków (77 kompleksów) a najbardziej zwarty obręb Jasne Pole (12 kompleksów).

Ponad 15 tysięcy hektarów (83% powierzchni leśnej) zajmują wielofunkcyjne lasy ochronne, wśród których dominują lasy wodochronne (prawie 8 tysięcy hektarów). Pozostała powierzchnia to wielofunkcyjne lasy gospodarcze, które pełnią głównie funkcję produkcyjną.

W nadleśnictwie przeważają drzewostany wielogatunkowe, które zajmują 70% powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów w naszym nadleśnictwie to 78 lat (dane na 1.01.2018r.).

Największą powierzchnię (8601ha) zajmują drzewostany sosnowe, a w dalszej kolejności dębem szypułkowym jako gatunkiem panującym (7110ha). Wiąże się to ze strukturą typów siedliskowych lasu wśród których dominuje las świeży (Lśw) – udział 40,28%. Następne miejsce zajmuje las mieszany świeży (LMśw) – 20,11% i bór mieszany świeży (BMśw) – 17,99%.

W naszych lasach występuje 6365 ha siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych w ramach programu NATURA 2000. Najczęstszymi z nich są kwaśne dąbrowy (9190) i grądy (9170). Łącznie te dwa siedliska stanowią ponad 90% powierzchni siedlisk i razem tworzą zwarte kompleksy we wszystkich trzech obrębach. Znaczący udział mają jeszcze łęgi (91E0) zajmujące 4,8% powierzchni siedlisk.