Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną nauki zajmującą się powstawaniem i rozwojem lasów, opracowaniem sposobów odnowienia powierzchni zrębowych, pielęgnowania upraw i młodników, trzebieży oraz gospodarowania w lasach.

Wiadomości o procesach rozwoju drzewostanów, zasadach techniki, sposobach gospodarowania i ekologicznych podstawach hodowli pozwalają określić przyrodnicze i techniczne zasady nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowienia i pielęgnowania lasu. W odniesieniu do poszczególnych typów siedlisk leśnych hodowla lasu podaje szczegółowe wytyczne dla projektowania czynności hodowlanych.

Teoria i praktyka hodowli lasu opiera się na naukach przyrodniczych - meteorologii i klimatologii, gleboznawstwie, botanice, fizjologii roślin, które dają wiedzę o siedlisku leśnym i życiu drzewostanów.

W Nadleśnictwie Krotoszyn do odnowień wykorzystuje się sadzonki wyprodukowane w szkółce nadleśnictwa. Nasiona pochodzą z wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego, pozyskiwanego z własnych zasobów lub kupowanych w innych jednostkach Lasów Państwowych z zachowaniem regionalizacji nasiennej.

W nadleśnictwie uznano i zarejestrowano łącznie 214,50 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych następujących gatunków drzew leśnych:

  • sosna zwyczajna 12,00 ha
  • dąb szypułkowy 202,50 ha.

Drzewostany nasienne gospodarcze obejmują powierzchnię 842,82 ha i są bazą do pozyskania nasion z takich drzew jak brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i sosna zwyczajna.

Na terenie nadleśnictwa zarejestrowanych jest 57 drzew matecznych dębu szypułkowego, których potomstwo generatywne zostało wykorzystane do założenia w 2003 roku plantacyjnej uprawy nasiennej.

Głównym celem hodowli lasu w naszym nadleśnictwie jest zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasów. Mając to na względzie określono perspektywiczne cele planowania hodowlanego do roku 2027 dla następujących kategorii prac: melioracje agrotechniczne na powierzchniach zrębowych, odnowienia na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanów, pielęgnowanie upraw i młodników oraz trzebieże w drzewostanach wyższych klas wieku.