Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Krotoszyn

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy, który jest przełożonym wszystkich pracowników i reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Bezpośrednio nadleśniczemu podlegają:

1. Stanowiska kierujące działami: zastępca nadleśniczego, główny księgowy, sekretarz, komendant posterunku straży leśnej.

2. Inżynierowie nadzoru i stanowisko do spraw pracowniczych.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za sferę produkcyjną w nadleśnictwie. Kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych (rewirowych, szkółkarza i ds. łowieckich).

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz urządzania lasu, użytkowania lasu, a także sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa (13 rewirowych, 1 szkółkarskie i 1 łowieckie) są podstawową terenową komórką organizacyjną w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz i sprawozdawczości. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym nadleśnictwa, który prowadzi obsługę administracyjną jednostki.

Komendant posterunku Straży Leśnej kieruje posterunkiem, który jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa.