Wydawca treści Wydawca treści

położenie nadleśnictwa

Siedziba Nadleśnictwa Krotoszyn znajduje  się  w Krotoszynie, przy  ul. Wiewiórowskiego 70. Nadleśnictwo Krotoszyn w obecnym układzie funkcjonuje od dnia 01.01.1979 roku. Administrowane lasy podzielone są na 3 obręby: Baszków, Gliśnica i Jasne Pole, które łącznie obejmują 13 leśnictw o ogólnej powierzchni 19 326 ha, z czego powierzchnia leśna stanowi 18 686 ha.

Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju grunty nadleśnictwa położone są w województwie wielkopolskim, na terenach powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i rawickiego.

Opracowana przez regionalizacja przyrodniczo-leśna umieszcza nadleśnictwo na obszarze III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej i Mezoregionu Krotoszyńskiego. Jedynie niewielkie, południowe fragmenty zaliczane są do Mezoregionu Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej.

Jeśli chodzi o klasyfikację geomorfologiczną lasy Nadleśnictwa Krotoszyn znajdują się na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej, regionie Wysoczyzny Kaliskiej oraz w regionie Pradoliny Barycko-Głogowskiej.

Zachodzące na tych terenach procesy (w tym zwłaszcza wpływ zlodowacenia środkowopolskiego) sprawiły, że spotykamy tu całą mozaikę utworów glebowych – od glin zwałowych moren dennych po piaski dennych tarasów akumulacyjnych. Autorem stosowanego niekiedy określenia „płyta krotoszyńska" jest najprawdopodobniej profesor Feliks Terlikowski, który około roku 1930 badał przydatność rolniczą tutejszych gleb i zwrócił uwagę na specyficzne wyrównanie glin zwałowych w formie płaskowyżu.

Warunki hydrologiczne sytuują nadleśnictwo w grupie słabiej zaopatrzonych w wodę. Składają się na to: rzadka i słabo rozwinięta sieć rzeczna, nierównomiernie rozmieszczone pozostałe cieki, rowy i kanały, niewielka ilość wód stojących (stawy, glinianki) oraz brak jezior.

Ze względu na słabe zaopatrzenie w wody gruntowe decydujący wpływ na przebieg procesu wegetacyjnego i stopień uwilgotnienia siedlisk ma woda opadowa. Niestety położenie w Dzielnicy Środkowej na granicy z Dzielnicą Łódzką (według regionalizacji przyrodniczo-klimatycznej) to obszar ścierania się klimatu atlantyckiego i kontynentalnego, co przy dodatkowym, negatywnym oddziaływaniu pojezierzy pomorskich od północy i Sudetów od południa skutkuje niską średnią rocznych sum opadów (579 mm).

Stwarza to dość skomplikowany układ przyrodniczy, w którym pomimo znacznej ilości zasobnych siedlisk głównym determinantem kreującym warunki gospodarowania jest woda, a właściwie jej niedobór.

Niski poziom opadów, powtarzające się w ostatnich latach długie okresy suszy letniej oraz dodatkowo pogłębiające deficyt wody silne wiatry (wzmożona transpiracja) to istotne utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej. Efektem tego jest słaby wzrost sadzonych upraw, osłabienie kondycji pozostałych drzewostanów oraz zwiększenie zagrożenia pożarowego w lasach.

Głównym  gatunkiem  lasotwórczym  w Nadleśnictwie  Krotoszyn jest  sosna zwyczajna występująca na powierzchni 8601 ha tj. 48% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Drugim bardzo ważnym gatunkiem - jest dąb szypułkowy, tworzący  drzewostany lite i z przewagą  na powierzchni  ok. 7110ha, tj. 40% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.