Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Krotoszyn pozostaje 18 686ha gruntów leśnych, z czego prawie 83% stanowią lasy ochronne, a nieco ponad 16% lasy gospodarcze. Zapas drewna na pniu szacuje się na prawie 5,7mln m3 (stan na 1.01.2018r.).

Zasobność drzewostanów oszacowano na 313m3/ha i jest ona wyższa od średniej krajowej. Podobnie średni wiek naszych lasów jest wyższy od przeciętnego w Polsce i wynosi 78 lat. Szczegółowy rozkład klas wieku przedstawia poniższa rycina.

Wykres przedstawia rozkład klas wieku: 1a - 5,8%, 1b - 5,5%, 2a - 4,9%, 2b - 5,9%, 3a - 5,5%, 3b - 11,0%, 4a - 7,5%, 4b - 5,9%, 5a - 8,5%, 5b - 5,9%, 6 - 7,6%, 7 - 7,0%, 8 i starsze - 13,8%, klasa odnowienia i klasa do odnowienia - 5,2%.

Największą powierzchnię zajmują drzewostany So, rosnące na 8,6 tys. ha. Kolejne miejsce zajmują dęby, ponad 7,1 tys. ha, z czego znakomita większość to dąb szypułkowy. Na dalszych miejscach znajdują się Ol i Brz, odpowiednio 900 i 750ha. Inne gatunki mają mniejsze znaczenie gospodarcze.

Wykres przedstawia zestawienie powierzchni leśnej według gatunków panujących: sosna i modrzew - 48,70%, dąb, wiąz, klon, jawor - 39,74%, olcha - 5,09%, grab, brzoza, akacja - 4,58%, buk - 1,33%, świerk, daglezja - 0,27%, jesion - 0,23%, topola, osika, lipa, jesion amerykański - 0,06%.