Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Park został utworzony na mocy wspólnego Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego Nr 39/1 z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz. 102), zmienionego następnie Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 68, poz. 904). Park powołano w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych. Obejmuje on ochroną dolinę Baryczy wraz z jej dopływami i otaczającymi ją wzgórzami na łącznej powierzchni 87 040 ha. Rzeźba terenu wiąże się z procesami glacjalnymi w stadiale Warty, późniejszymi procesami peryglacjalnymi, a także procesami zachodzącymi w obrębie moreny czołowej lądolodu. Osobliwością obszaru są kompleksy stawów, sięgające swoimi początkami XIII wieku. Ich obecność związana była z działalnością zakonu cystersów z Lubiąża. Są one nadal wykorzystywane do hodowli ryb – głównie karpi. Stawy te stanowią najcenniejszy element krajobrazu i przyrody parku – zajmują obecnie powierzchnię około 7 000 ha. Ze względu na znaczną wielkość, dużą liczbę wysp porośniętych trzcinami, krzewami i drzewami, pasami trzcin i pałki wodnej, małą głębokość, a także ekstensywną produkcję rybacką, stawy są idealnym miejscem życia wielu gatunków ptaków. Na florę parku składają się gatunki związane głównie z siedliskami wodnymi, wilgotnymi i bagiennymi. Stwierdzono występowanie tu gatunków chronionych takich jak m.in.: grążel żółty, grzybienie białe, salwinia pływająca, listera jajowata, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, długosz królewski. Szczególnie bogata i urozmaicona jest awifauna, licząca 276 gatunków, z których 166 to gatunki lęgowe. Gniazduje tu około 20% krajowej populacji gęgawy, 15% krakwy i podgorzałki i po 10% zausznika, perkoza rdzawoszyjnego i błotniaka stawowego. Są wśród nich gatunki rzadkie i zagrożone – bąk, batalion, kormoran, bielik, kania ruda, orlik krzykliwy, bocian czarny, zielonka, kropiatka i wąsatka. Ornitolodzy policzyli, że gdyby zgromadzić jednocześnie wszystkie ptaki, które zbierają się w Dolinie Baryczy w okresie przelotów to rejon ten zapełniłoby około 45 000 ptaków wodnych, 1 500 żurawi i 60-70 bielików. Na obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Krotoszyn znajdują się dwa fragmenty Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” o łącznej powierzchni 2 281 ha. 78 Na terenie PK znalazło się jedynie 6 wydzieleń drzewostanowych i rów o łącznej powierzchni 17,11 ha (oddział 162Aj, 166g oraz 167a,b,c,d,~a). Część parku krajobrazowego znajdująca się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa pokrywa się z granicą obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy” PLB 020001.