Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn jest sześć rezerwatów przyrody każdy z rezerwatów posiada aktualny plan ochrony.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krotoszyn są dwa obszary chronionego krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie cennych i zagrożonych w skali Europy określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979 roku, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 roku oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992 roku. Tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Krotoszyn znajdują się w granicach dwóch obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz dwóch obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW), powołanych dla gatunków zwierząt innych niż ptaki i specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

Program Ochrony Przyrody

Program Ochrony Przyrody jest integralną częścią Planu Urządzania Lasu. Zawiera on opis i mapę walorów przyrodniczych nadleśnictwa oraz zadania z zakresu ochrony przyrody.